Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Kan ik een volwassene adopteren?

Ja, dat kan. Hiervoor is de toestemming nodig van de volwassene die geadopteerd wordt, de kandidaat-adoptant(en) en de eventuele samenwonende partner of echtgeno(o)te van deze partijen. Je hoeft hiervoor geen infosessie of voorbereidingsprogramma te volgen.

Wil je een volwassene adopteren, dan dien je rechtstreeks een verzoekschrift in voor een gewone adoptie bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Dit stel je zelf op of in samenspraak met je advocaat. Hier kan je alvast een voorbeeld vinden van het verzoekschrift dat kandidaat-adoptieouders van een minderjarig kind gebruiken. Je kan dit verzoekschrift gebruiken als leidraad bij het opstellen van je eigen verzoekschrift. Daarnaast voeg je ook volgende zaken toe aan je verzoekschrift:

1) een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van de adoptant en geadopteerde
2) een bewijs van nationaliteit van de adoptant(en) en geadopteerde
3) een verklaring betreffende de plaats van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of bij gebrek hieraan, van de gewone verblijfplaats van de adoptant of van de adoptanten en van de geadopteerde
4) een uittreksel van de huwelijksakte of een uittreksel van de verklaring van wettelijke samenwoning of nog het bewijs van meer dan drie jaar samenwonen van de adoptant en geadopteerde

De griffie van de familierechtbank kan al deze gegevens zelf uit het Rijksregister halen. Dit kan de wachttijd verhogen dus we raden je aan om alle documenten direct bij het verzoekschrift toe te voegen. Daarnaast is de geldigheid van de documenten redelijk kort (tussen 15 dagen en 6 weken), dus is het beter om deze zo recent mogelijk te houden.

Nadat je het verzoekschrift hebt ingediend, zendt de griffier het naar de procureur des Konings, die alle nuttige inlichtingen inwint omtrent de voorgenomen adoptie. Zo is het mogelijk dat er advies wordt verzameld bij familieleden (ouder dan 12 jaar) in de eerste graad van de kandidaat-adoptant(en) en de volwassene die geadopteerd wordt. Indien de rechtbank dit nodig acht, kan zij ook een maatschappelijk onderzoek bevelen.

Het verslag van de procureur des Konings, en desgevallend het verslag van het maatschappelijk onderzoek, wordt vervolgens neergelegd ter griffie, waarna de familierechtbank de zittingsdag vaststelt. Hiervoor zal jij als kandidaat-adoptant worden uitgenodigd per brief. De rechtbank moet - rekening houdend met alle wettige belangen - oordelen of de adoptie kan worden uitgesproken. Zij doet de uitspraak ten vroegste zes maanden na de neerlegging van het verzoekschrift tot adoptie.

Voor meerderjarigen wordt enkel de gewone adoptie uitgesproken. De verschillen tussen een gewone en volle adoptie kan je hier terugvinden.

Voor verdere juridische vragen doe je best een beroep op een advocaat gespecialiseerd in familierecht.

Bron: Burgerlijk wetboek: Art. 348.2 - Gerechtelijk Wetboek: Art. 1231.2 tem 1231.15

Naar het FAQ overzicht