Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Zijn de kosten verbonden aan adoptie fiscaal aftrekbaar?

De uitgaven in het kader van een adoptieprocedure zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar in de aangifte personenbelasting sinds aanslagjaar 2019. Concreet gaat het om een belastingvermindering gelijk aan 20% van de gemaakte kosten, met een maximum van € 6.280 per adoptieprocedure (voor aanslagjaar 2020, te indexeren).

Voor wie?

De belastingvermindering geldt enkel voor adoptieprocedures waarin een erkende adoptiedienst is tussengekomen. De aftrek is dus niet van toepassing op zelfstandige en intrafamiliale adopties. Ook kandidaat-adoptanten die enkel het voorbereidend traject hebben afgelegd of een negatief geschiktheidsvonnis hebben gekregen, komen hierdoor niet in aanmerking. Heb je enkel een nazorgovereenkomst met een erkende adoptiedienst gesloten zonder dat er sprake is van bemiddeling door deze dienst? Ook dan is er géén aftrek mogelijk.

Het maximumbedrag geldt per adoptieprocedure, ongeacht of je als alleenstaande of koppel adopteert. Als je feitelijk samenwonend bent, wordt het bedrag gelijk verdeeld door twee. Als je wettelijk samenwonend of gehuwd bent, wordt het bedrag evenredig verdeeld in verhouding tot het aandeel in de gezamenlijk belaste inkomsten.

Ook belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners en het grootste deel van hun beroepsinkomsten in België behalen, kunnen in aanmerking komen. Wanneer de belasting wordt berekend, gelden een aantal specifieke voorwaarden. Zo komen de uitgaven die aangerekend worden door een adoptiedienst van de staat van gewoonlijk verblijf van de belastingplichtige slechts in aanmerking wanneer die dienst als erkend wordt beschouwd.

Over welke uitgaven gaat het?

Het gaat om:

1. uitgaven met betrekking tot de geschiktheidsprocedure (infosessie, voorbereiding en geschiktheidsvonnis)
2. uitgaven die door een erkende adoptiedienst zijn aangerekend
3. uitgaven voor dossierkosten in het land van herkomst van het adoptiekind, goedgekeurd door het VCA
4. uitgaven voor één heen- en terugreis van de adoptieouders naar het land van herkomst van het adoptiekind en de vervoerskosten van het adoptiekind naar de woonplaats van de adoptieouders
5. uitgaven voor de verblijvenkosten van de adoptieouders in het land van herkomst van het adoptiekind

Deze uitgaven dienen gedaan te zijn in het belastbare tijdperk waarin de adoptieprocedure is beëindigd en de vijf daaraan voorafgaande belastbare tijdperken. Als je de adoptieprocedure in 2019 beëindigde, mag je dus de kosten vanaf 1/1/2014 tot 31/12/2019 in rekening brengen.

Wanneer aangeven?

De belastingvermindering wordt toegekend wanneer de adoptieprocedure is beëindigd. Dit is de datum van overschrijving van adoptie in de registers van de burgerlijke stand of de datum waarop de overeenkomst met de adoptiedienst wordt verbroken (hetzij omwille van de stopzetting van de procedure door één van beide partijen, hetzij omwille van het niet verlengen van een positief geschiktheidsvonnis). Als je de adoptieprocedure in 2019 beëindigde, heb je dus in aanslagjaar 2020 recht op de belastingvermindering.

Let op: Inschrijving in het vreemdelingenregister wordt niet aanzien als beëindiging van de adoptieprocedure. Een adoptie is pas definitief als het vonnis van de rechtbank die de adoptie goedkeurt, is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe aangeven?

Je dient de vermindering zelf te berekenen en deze aan te geven op je belastingformulier (vak X – laatste rubriek). Dit doe je door 20% te nemen van de totale uitgaven. Voor aanslagjaar 2020 stemt de maximale belastingvermindering van € 6.280 overeen met een totaaluitgave van € 31.400.

Bij een eventuele controle mag je de uitgaven staven met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, zoals bijvoorbeeld een overschrijvingsbewijs. Je dient dus geen fiscale attest aan te vragen na bijvoorbeeld het volgen van de voorbereiding.

Voor meer gedetailleerde info kan je hier het K.B. van 2 mei 2019 nalezen.

Naar het FAQ overzicht